Inženýrská činnost

Dle pokynů vlastníka poskytuje správce podporu při výběrových řízeních, shromažďování a předkládání nabídek pro investiční akce a to v dohodnutém, písemně zpracovaném rozsahu

  • Příprava zakázky ( analýza a objasnění zakázky, specifikace podkladů, rozsah práce )
  • Návrh akce ( spolupráce s projektantem při vypracování variantních studií, objasnění podstatných vazeb na okolí, předběžná jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi, předběžná vyjádření stavebních úřadů )
  • Zajištění přípravy podkladů pro výběrové řízení
  • Provedení výběrového řízení ve spolupráci s výborem společenství (odborná pomoc při posuzování a hodnocení nabídek, zajištění souvisejících administrativních činností )
  • Zajištění prohlídek místa pro jednotlivé uchazeče
  • Příprava smlouvy s vybraným uchazečem
  • Spolupráce při provádění prací- zajištění dohledu
  • Kontrola účtovaných cen
  • Zajištění odborných a znaleckých posudků
  • Spolupráce po dokončení stavby ( zajištění kolaudačního řízení, odstranění vad a nedodělků, vyhodnocení stavby)