Právní činnost

  • Podávání návrhů na vklady a zápisy do katastru nemovitostí.
  • Zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu na základě plné moci.
  • Uzavírání smluv o nájmu bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků dle pokynu vlastníka.
  • Uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka.
  • Předkládání návrh na výpověď z nájmu z bytu, nebytových rostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě nebo vyplývající ze zákona.
  • Hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení.
  • Smluvní spolupráce při zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek, pozemků.
  • Smluvní spolupráce při prodeji domů, bytů, nebytových prostor, pozemků.
  • Smluvní konzultace ve všech činnostech kolem nemovitostí mimo základních, které jsou součástí správy nemovitostí (viz mandátní smlouva).
  • Zajištění právních služeb.