Ekonomický a administrativní servis

 • Příprava, zajištění a kontrola předpisu plateb spojených s vlastnictvím a užíváním bytových a nebytových jednotek (vedení a kontrola v elektronické podobě), kontrola úhrad těchto plateb
 • Vedení podvojného účetnictví spojeného se správou objektu – vedení účetnictví, zaúčtování předložených dokladů, vedení knihy dodavatelských faktur, vedení evidence majetku, předkládání přehledů o přijatých zálohách od vlastníků jednotek, předkládání výkazu o účetním hospodářském výsledku, sestavení účetní závěrky, běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů, předkládání přehledu nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitosti formou pravidelné uzávěrky (4× ročně) a 1× ročně předkládání rozvahy
 • Zpracování mzdové agendy
  • Zpracování mzdové agendy
  • Evidence zaměstnanců
  • Přihlášení zaměstnanců k odvodu zdravotního a sociálních pojištění
  • Výplata mezd
 • Vedení pokladní knihy
 • Příprava a provedení vyúčtování záloh zaplacených jednotlivými vlastníky a to v zákonných lhůtách (bude zpracováno v elektronické podobě)
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh vůči jednotlivým členům společenství
 • Vymáhání dlužných plateb – vedení seznamu neplatičů, zasílání a předávání upomínek, příprava platebních rozkazů a příprava podkladů pro soudní nebo mimosoudní vymáhání
 • Vedení evidence nákladů na provoz objektu (opravy a údržba společných částí domu, služby spojené s provozem a správou, pojistné apod.), kontrola a úhrada dodavatelských fak­tur
 • Poskytování informačního servisu k podávání daňových přiznání vlastníků
 • Zpracování daňového přiznání, jeho podání za Společenství. Shromažďování podkladů k daňovým přiznáním vztahujícím se k spravovanému domu a pozemku. Jedná se zejména o daň z příjmu , DPH, daň z nemovitosti týkající se společně vlastněných částí domu a pozemku, včetně jednotek označovaných jako garážová stání a sklepy v objektu
 • Včasné předkládání platebních příkazů na úhradu daní, k jejichž úhradě je majitel nemovitosti povinen
 • Udržování aktuální evidence jednotek a všech jejich parametrů potřebných pro zpracování předpisů záloh, vyúčtování ročních nákladů apod.
 • Vedení aktuálního přehledu salda plateb vyúčtování, záloh a ostatních investičních akcí
 • Udržování a aktualizace informativních nástěnek umístěných ve společných částech objektu
 • Poradenská činnost při uzavírání smluv o dodávce energií a služeb (nebo jejich uzavírání)
 • Poradenská činnost při uzavírání pojistných smluv ke spravované nemovitosti, v případě žádosti výboru, jeho zastupování v případě pojistných událostí.
 • Evidence pojistných událostí, zajištění odstranění pojistných událostí
 • Účast správce na shromáždění vlastníků jednotek – 1× ročně