Provozní a technický servis

 • Smluvní zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor objektu, úklid a údržba přilehlých chodníků, vnitrobloků a ostatních venkovních prostor. Zvláštní režim úklidu v zimních měsících, odklízení ledu a sněhu, zajištění schůdnosti přilehlých chodníků
 • Smluvní zajištění údržby zelených ploch (zahradnické práce)
 • Smluvní zajištění sekání travnatých ploch
 • Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby pro následující zařízení:
  1. Výtahy
  2. Výměníkové stanice
  3. Vzduchotechnická zařízení
  4. Vnitřní rozvody vody a kanalizace
  5. Vnitřní rozvody tepla
  6. Vnitřní elektrorozvody
  7. Rozvody plynu
 • Smluvní provádění revizí vyhrazených technických zařízení dle příslušných ČSN a dalších platných technických a zákonných předpisů, sledování doby platnosti revizí a ostatních technických lhůt.
 • Provádění technických prohlídek objektů (1× týdně), zajišťování odborných posouzení jejich stavu (1× ročně)
 • Vedení knihy údržby (čtvrtletní výkazy) a revizí (1× ročně)
 • Zajištění a odstranění drobných oprav objektu i) Sledování a evidence technické dokumentace objektu, bytových a nebytových jednotek a její aktualizace v návaznosti na realizované opravy, úpravy, či zjištěné skutečnosti
 • Posuzování záměrů vlastníků v oblasti rekonstrukcí domu, bytových a nebytových jednotek (drobné opravy bez ohlášení stavebnímu úřadu, akce v režimu ohlášení stavebních úprav a režimu stavebního povolení)
 • Provádění periodického hodnocení stavu nemovitosti, formulace koncepce údržby, oprav, případně investic. Příprava krátkodobých a střednědobých plánů oprav včetně odborného odhadu finančních nákladů
 • Smluvní zajištění dodávek služeb a energií (el. energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • Vyřizování stížností a podnětů od jednotlivých členů společenství a informování orgánů společenství o těchto stížnostech a podnětech
 • Zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • Archivace veškeré dokumentace nemovitosti po dobu správy
 • Označení nemovitosti údaji o správci a kontaktem na havarijní službu

Celkem 0 komentářů Komentovat